Facebook Google plus YouTube Instagram

Trening umiejętności społecznych

Treści szkolenia

1 Kompetencje społeczne

 • Komunikowanie się, wywieranie wpływu i przejmowanie dominacji w relacjach interpersonalnych, współpraca, asertywność, ocena innych ludzi, sterowanie zachowaniem własnym i innych, NLP, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych, techniki dostrajania, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych, inteligencja emocjonalna, reakcja na manipulacje psychologiczne, autoprezentacja, kształtowanie konstruktywnych relacji interpersonalnych, negocjacje, ocena kompetencji społecznych

2 Komunikacja interpersonalna

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, błędy w komunikacji, asertywne komunikowanie się, aktywne słuchanie, pozytywna autoprezentacja, komunikacja w sytuacji konfliktu, komunikowanie ocen i krytyki, komunikacja nastawiona na wywieranie wpływu i przejmowanie dominacji, komunikacja nastawiona na współpracę

3 Komunikacja w zespole – współpraca

 • Zasady efektywnej współpracy, nastawienie rywalizacyjne i kooperacyjne, konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych, role grupowe, bariery efektywnej współpracy

4 Funkcjonowanie w grupie jako pole konfliktów

 • Konflikt i jego znaczenie, etapy rozwoju konfliktu, dynamika konfliktów. Kompetencje w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów: cechy, umiejętności, wiedza i doświadczenie. Umiejętności w radzeniu sobie z presją i manipulacją. Asertywność; umiejętności diagnozowania przeszkód w rozwiązywaniu konfliktów.

5 Autoprezentacja

 • Odzwierciedlenie własnego „Ja” źródłem poczucia wartości lub kompleksów. Kształtowanie umiejętności prezentacji kompetencji zawodowych i interpersonalnych w rozmowach kwalifikacyjnych i nie tylko.

6 Konsultacje indywidualne z psychologiem

 • Diagnoza indywidualnych kompetencji społecznych i ukierunkowanie pracy nad sobą.

Razem w ramach kursu 20- 30 godzin dydaktycznych 

Zapewniamy: 

 • indywidualizację potrzeb każdego uczestnika szkolenia
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia – od 10 zł za godzinę dydaktyczną oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.