Facebook Google plus YouTube Instagram

Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

Treści programowe

1. ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI

  • Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości
  • Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości
  • Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

2. ELEMENTY KSIĄG RACHUNKOWYCH

  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Dowód księgowy
  • Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

3. DOKUMENTY OPISUJĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  • Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji
  • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
  • Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA – ISTOTA, CECHY, ELEMENTY

  • Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

5. AKTYWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ- CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

  • Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych
  • Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych
  • Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

6. PASYWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ – CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

  • Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

7. KOSZTY I PRZYCHODY

  • Zyski i straty
  • Wynik finansowy
  • Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

8. ISTOTA I FUNKCJĘ PODATKU DOCHODOWEGO

  • Przychody opodatkowane i zwolnione
  • Koszt uzyskania przychodu
  • Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
  • Podstawa opodatkowania dochodu
  • Deklaracje podatku dochodowego

9. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ PODATNICY PODATKU VAT

  • Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Deklaracje podatku VAT

10. PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Z BRANŻY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

  • Dekretowanie operacji gospodarczych
  • Ewidencja środków finansowych
  • Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US
  • Wycena i ewidencja materiałów
  • Bilans oraz rachunek zysków i strat

Zapewniamy:

  • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
  • materiały edukacyjne
  • doskonałą kadrę szkolącą
  • atrakcyjną cenę szkolenia
  • zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.

Liczba godzin szkolenia: 80
Cena: 800 zł (w grupie 8-10 os.)

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

  •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

  •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.