Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

Kwalifikacja AU. 65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Edukacja z zakresu kwalifikacji AU.65 – Rozliczanie Wynagrodzeń i Danin Publicznych odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach księgowości i finansów. Kierunek przygotowuje do obsługi kadrowo – finansowej firmy w, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzaniem danych

Elementy treści programu:

1. Rozliczanie wynagrodzeń 
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Absolwent kwalifikacji AU.65 potrafi m.in.:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • sporządza listę płac
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe
 • klasyfikuje podatki
 • rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat
 • rozlicza podatek VAT/akcyzowy/ dochodowy z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • prowadzi ewidencje podatkowe
 • sporządza deklaracje podatkowe
 • stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych
 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ABSOLWENT kierunku prowadzenie Rachunkowości Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Ponadto, wskutek deregulacji zawodów i zmiany w ustawie o rachunkowości, każdy absolwent tego kierunku będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i obsługę finansową firm w ramach własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • po drugim semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika rachunkowości, z suplementem w języku angielskim
 • po drugim semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (możliwość zapłaty w ratach)