Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie Rachunkowości

Edukacja z zakresu kwalifikacji AU.36 – Prowadzenie Rachunkowości, odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach księgowości i finansów. Kierunek przygotowuje do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości firm, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzania danych.

Elementy treści programu:

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Absolwent kwalifikacji AU.36 potrafi m.in.:

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych
 • klasyfikuje/ wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy
 • identyfikuje kategorie wynikowe
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • rozlicza koszty działalności organizacji
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych
 • sporządza zestawienie obrotów i sald
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.
 • przeprowadza inwentaryzację
 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej
 • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji

ABSOLWENT kierunku prowadzenie Rachunkowości Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Ponadto, wskutek deregulacji zawodów i zmiany w ustawie o rachunkowości, każdy absolwent tego kierunku będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i obsługę finansową firm w ramach własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji AU.36 Prowadzenie Rachunkowości
 • po drugim semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika rachunkowości, z suplementem w języku angielskim
 • po drugim semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (możliwość zapłaty w 10 ratach po 139 zł)