Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Usługi Pocztowe, Finansowe i Kurierskie

Technik usług pocztowo-finansowych należy do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce Unii Europejskiej i naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej. Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (banki, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową. Program nauczania realizowany jest w dwóch obszarach:

A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie:

 • świadczenia usług pocztowych i kurierskich (stosuje przepisy prawa dotyczące operatorów pocztowych i przedsiębiorstw kurierskich; posługuje się cennikami opłat za usługi pocztowe oraz regulaminami świadczenia usług pocztowych i kurierskich; dobiera zakres świadczonych usług pocztowych i kurierskich do potrzeb klienta; sporządza i analizuje dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie; przyjmuje, doręcza przesyłki, druki bezadresowe, telegramy zgodnie z procedurami; posługuje się komputerowymi programami użytkowymi stosowanymi w usługach pocztowych; obsługuje urządzenia techniczne na stanowisku obsługi klienta);
 • realizowania usług finansowych (stosuje przepisy prawa dotyczące usług finansowych; stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych; rozpoznaje fałszywe środki płatnicze i dokumenty tożsamości oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów; stosuje regulaminy prowadzenia rachunków bankowych; przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki);
 • realizowania obrotu towarowego(przestrzega zasad składania i rozliczania zamówień; sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym; przestrzega zasad przyjmowania i wydawania towarów; stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów; rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji oraz stosuje różne metody przeprowadzania inwentaryzacji).

A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie:

 1. opracowywania przesyłek (stosuje instrukcję technologiczną operatora dotyczącą opracowywania i nadawania przesyłek; przestrzega zasad dzielenia przesyłek pocztowych w systemie automatycznym i ręcznym; przestrzega zasad bezpieczeństwa i terminów przebiegu odsyłek; sporządza dokumenty dotyczące opracowywania odsyłek; stosuje przepisy prawa o ochronie informacji niejawnych w zakresie dotyczącym tajemnicy służbowej i państwowej; identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich; dobiera i obsługuje urządzenia techniczne stosowane przy opracowywaniu przesyłek pocztowych i kurierskich);
 2. ekspediowania i przewozu przesyłek (stosuje instrukcję technologiczną operatora dotyczącą ekspediowania i przewozu; opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek; sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek; ekspediuje ładunki pocztowe; opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych).

Słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 

 • przyjmowaniem, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;
 • prowadzeniem promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;
 • wykonywaniem czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzeniem dokumentacji;
 • prowadzeniem obrotu pieniężnego i usług bankowych.

ABSOLWENT USŁUG FINANSOWYCH, POCZTOWYCH I KURIERSKICH Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 1. bankach, firmach leasingowych, firmach ubezpieczeniowych
 2. firmie: Poczta Polska, DHL EXPRESS, InPost, OPEK, DPD, K-EX

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 1. po pierwszym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
 2. po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
 3. po drugim semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika usług pocztowo-finansowych, z suplementem w języku angielskim
 4. po drugim semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 5. po drugim semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 6. ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC – szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 80 zł/ miesiąc