Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Archiwistyka

Technik archiwista, w dobie społeczeństwa informacyjnego, jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Europie; w ramach kształcenia słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów archiwalnych; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych. Program nauczania realizowany jest w dwóch obszarach:

AU.63 – Organizacja i prowadzenie archiwum

Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie:

 • organizowania archiwum (ustala wyposażenie archiwum; określa zakres pracy archiwum; przestrzega zasad obiegu pism; wykonuje prace kancelaryjne; obsługuje biurowe urządzenia techniczne; opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt; opracowuje instrukcję kancelaryjną; sporządza instrukcję archiwalną; ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne; sporządza plan pracy archiwum zakładowego);
 • prowadzenia archiwum (przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum; kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami; sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych; dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym; ewidencjonuje i opracowuje akta; udostępnia zasoby archiwalne; wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje; prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji; prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym; sporządza sprawozdania z działalności archiwum; popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum).

AU.64 – Opracowywanie materiałów archiwalnych

Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej (dobiera metody porządkowania dokumentacji; określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji; segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację; opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji; sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji);
 • opracowywania dokumentacji audiowizualnej; (dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej; segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną; opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej; sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej; sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej);
 • gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych (dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych; ) porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych; sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych; posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych; sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych).

Ponadto słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 

 • zakładaniem, organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych,
 • opracowywaniem zasobów archiwalnych,
 • klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywaniem inwentarza książkowego,
 • obsługiwaniem komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczeniem dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowaniem materiałów archiwalnych,
 • zarządzaniem dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

ABSOLWENT ARCHIWISTYKI Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • archiwach państwowych i samorządowych
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe)
 • firmach zajmujących się porządkowaniem akt i dokumentów na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 

 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • po czwartym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji AU.64. Opracowanie materiałów archiwalnych
 • po czwartym semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika archiwisty, z suplementem w języku angielskim
 • po czwartym semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • po czwartym semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC – szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc