Facebook Google plus YouTube Instagram

Agroturystyka

Technik turystyki wiejskiej , to jeden z najatrakcyjniejszych kierunków kształcenia w krajach UE oraz w Polsce, szczególnie w takich miejscach jak Bieszczady, gdzie walory krajobrazowe i sielskość stają istotnym walorem sprzedażowym na rynku turystycznym . Kierunek przygotowuje do organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej oraz profesjonalnej obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Program nauczania realizowany jest w dwóch obszarach:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

 • Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie: przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych (klasyfikuje imprezy i usługi turystyczne; rozpoznaje oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych; korzysta z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej; wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata; opracowuje programy imprez turystycznych; dobiera usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych; kalkuluje koszty imprez i usług turystycznych; prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych; stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych; współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego; sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych);
 • realizowania imprez i usług turystycznych (stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji imprez i usług turystycznych; współpracuje z usługodawcami realizującymi usługi turystyczne; udziela informacji turystycznych; realizuje imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki regionu; prowadzi dokumentację realizacji imprez i usług turystycznych; monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych);
 • rozliczania imprez i usług turystycznych (gromadzi dokumentację imprez i usług turystycznych na etapie ich rozliczania; sporządza zestawienie przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych; dokonuje rozliczeń finansowych usług turystycznych).

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Słuchacz w ramach uzyskanych kwalifikacji zdobywa kompetencje w zakresie:

 • prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym (dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego; planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych; zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy; dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego; planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym; prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich; wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich; dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi; kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym; eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej; prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego; oblicza opłacalność produkcji rolniczej);
 • dostosowania gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej (określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej; projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów; planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących; planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność; dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów; stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe; przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej);
 • Obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym organizuje i realizuje usługi noclegowe; wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie; układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji; sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności; przestrzega zasad obsługi klienta).


Ponadto słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:


 • opisywaniem walorów turystycznych regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • projektowaniem i opisywaniem trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;
 • określaniem wpływu rozwoju turystyki na środowisko przyrodnicze;
 • przestrzeganiem zasad racjonalnego żywienia człowieka;
 • przestrzeganiem zasad gospodarki odpadami;
 • wyjaśnianiem wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa;
 • rozpoznawaniem gatunków roślin uprawnych i chwastów;
 • rozpoznawaniem gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawaniem gleby i oceną ich wartości rolniczej;
 • rozróżnianiem pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

ABSOLWENT AGROTURYSTYKI Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • biurach turystycznych w kraju i za granicą
 • hotelach i pensjonatach
 • prywatnych domach letniskowych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności agroturystycznej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • po czwartym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
 • po czwartym semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika turystyki wiejskiej, z suplementem w języku angielskim
 • po czwartym semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • po czwartym semestrze nauki zaświadczenie – według standardów MEN – ukończenia zajęć specjalizacyjnych w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC – szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html


Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc