Facebook Google plus YouTube Instagram

Administrator baz danych

Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • określania uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp;
 • zarządzania i nadzorowania konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej, przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego;
 • archiwizowania napływających danych do systemu bazy danych, zgodnie z procedurami i kryteriami ustalonymi w projekcie bazy danych;
 • dokonywania bieżących analiz działania systemu bazy danych pod względem efektywności i pracochłonności poszczególnych operacji dostępu do bazy i poszczególnych informacji, sposobu i czasu wyszukiwania itp. i na tej podstawie opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia i rozwoju bazy danych;
 • usprawniania (uszlachetniania) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu;
 • opracowywania zasad, procedur i umożliwiania podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;
 • opracowywania lub wdrażania systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji i nadawania praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;
 • opracowywania lub wdrażania metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników i tworzenie w razie potrzeby hierarchicznego sposobu dostępu do danych;
 • porządkowania informacji zawartych w bazie, zgodnie z potrzebami danej aplikacji, za pomocą procedur i programów sortujących i kwalifikujących oraz usuwanie informacji zbędnych lub tracących ważność;
 • planowania i organizowania prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych;
 • organizowania i planowania prac podległego personelu przez określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;
 • prowadzenia szkolenia podległych pracowników w zakresie obsługi i konserwacji danej bazy danych oraz użytkowników w zakresie korzystania z bazy danych w ramach ich uprawnień;
 • zapewnienia funkcjonowania stanowisk pracy zgodnie z projektem danej aplikacji bazy danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie utajnienia danych, dostępu itp.;
 • dokonywania wyboru i weryfikowania metod pomiarowych i programów testujących, pozwalających określić przydatność i efektywność programów i sprzętu wykorzystywanych przez daną aplikację.

ABSOLWENT KIERUNKU: ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • małych, średnich i dużych firmach
 • instytucjach i urzędach
 • centrach przetwarzania danych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: administrator baz danych – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc