Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Słuchacz  uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych.

 Elementy treści programu:

 1. Istota i funkcje rachunkowości
  Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości
  Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości
  Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
 2. Elementy ksiąg rachunkowych
  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Dowód księgowy
  Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych
 3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości
  Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji
  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
  Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną
 4. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy
  Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja
  Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych
  Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych
  Metody wyceny zapasów materiałów i towarów
 6. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja
  Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych
 7. Koszty i przychody
  Zyski i straty
  Wynik finansowy
  Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym
 8. Istota i funkcję podatku dochodowego
  Przychody opodatkowane i zwolnione
  Koszt uzyskania przychodu
  Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
  Podstawa opodatkowania dochodu
  Deklaracje podatku dochodowego
 9. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT
  Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT
  Moment powstania obowiązku podatkowego
  Deklaracje podatku VAT
 10. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów
  Dekretowanie operacji gospodarczych
  Ewidencja środków finansowych
  Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US
  Wycena i ewidencja materiałów
  Bilans oraz rachunek zysków i strat

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości
 • zakresu i funkcji rachunkowości
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych
 • tworzenia zestawień obrotów i sald
 • organizacji rachunkowości
 • aktywów trwałych
 • kapitału własnego
 • kosztów w układzie rodzajowym
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych
 • sporządzania wyniku finansowego
 • podatków

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.