Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Słuchacz  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach księgowości i finansów. Kierunek przygotowuje do obsługi kadrowo – finansowej firmy w, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzaniem danych

Elementy treści programu:

1. Przyjęcie pracownika do pracy

 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem
  • Kwestionariusze osobowe: Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika, Kwestionariusz osobowy pracownika
  • Badania lekarskie
  • Dokumentacja pracownicza
  • Akta osobowe
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wstępne szkolenie BHP, Okresowe szkolenie BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy

 • Istota stosunku pracy
 • Umowa o pracę na tle innych umów
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Umowa agencyjna
 • Kontrakt menedżerski

3. Czas pracy

 • Pojęcia związane z czasem pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Skrócenie czasu pracy
 • Praca ponadnormatywna

4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Rozwiązywanie umów o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Wygaśnięcie stosunku pracy

5. Świadectwo pracy

 • Informacje ogólne
 • Obowiązek wydania świadectwa pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Treść świadectwa pracy
 • Obowiązek wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych

6. Urlop wypoczynkowy

 • Prawo do urlopu
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
 • Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu
 • Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowców
 • Urlop na żądanie
 • Plan urlopów
 • Ekwiwalent za urlop

7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Istota wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia za pracę
 • Systemy wynagrodzeń za pracę
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych: Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Podleganie ubezpieczeniom zleceniobiorców, Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą, Dokumentacja przekazywana do ZUS i zasady opłacania składek, Dokumentacja związana z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obowiązki pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z urzędem skarbowym
 • Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną

8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop
 • Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze: Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy, Odprawy emerytalne i rentowe, Odprawa pośmiertna, Ujęcie składkowo-podatkowe

9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za chorobę (i zasiłku)
 • Ujęcie składkowe i podatkowe

10. Świadczenia chorobowe dla pracowników

 • Informacje ogólne
 • Zasiłek chorobowy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy

11. Przykłady naliczania wynagrodzeń

12. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej

 • Symfonia Kadry i Płace
 • Płatnik: Zastosowanie programu Płatnik, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych, Tworzenie dokumentów rozliczeniowych, Wysyłanie dokumentów do ZUS, Tworzenie dokumentów ZUS RMUA

13. Zagadnienia dodatkowe

 • Ogólne zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.