Facebook Google plus YouTube Instagram

BON SZKOLENIOWY

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku, nie masz jeszcze 30 lat i CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYCH SZKOLENIACH – to koniecznie skorzystaj z BONU SZKOLENIOWEGO, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

BON SZKOLENIOWY
Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:
• jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
• niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
• przejazdu na szkolenia w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
• zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uprawdopodobnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.
Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.
Szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia zobowiązuje bezrobotnego do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.
Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

Dowiedz się więcej: www.pup.sanok.pl/